کارآفرینی

 

از ایده تا پول

ایده ها به تنهایی برای ما ارزشی ایجاد نمی کنند، بلکه اجرا و به منصه ی ظهور رساندن آنها است که ارزش خلق می کند. هنر کارآفرینان موفق، اجرای ایده ها و خلق بازاری مناسب آنها است. اگر کمی در مفهوم کارآفرینی عمیق شویم خواهیم دید که یکی از مهمترین ویژگی های کارآفرینان این است که آنها ایده هایشان را با پشتکار و پیگیری به واقعیت تبدیل می کنند.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین