حسابداری

 

حسابداری استارتاپی

حسابداری استارتاپی دوره ای کاربردی و پویا برای افرادی است که در پی پیش گیری از وقوع بحران های مالی در استارتاپ شان هستند. این دوره به ما کمک می کند تا مسائل مالی آینده را پیش از آنکه محقق شوند، پیش بینی کنیم.

تهران، خیابان بهشتی، آکادمی کسب و کار دیجیتال راتین