سید حمید هاشمی

 

سید حمید هاشمی


مدیر و مدیر آموزش خانه زبان بازرگان
سوپروایزر دو شبعه زبانکده ملی ایران
کواردینیتور آموزشگاه ایرانمهر


 
جولای 23, 2017
انگلیسی برای کسب و کار

انگلیسی برای ایمیل نگاری